Povinne zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie podľa vyhlášky č. 442/2006 Sb., ktorá stanovuje štruktúru informácií zverejňovaných o povinnom subjekte podľa § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o slobodnom prístupu k informáciám, v znení neskorčích predpisov, resp. podľa pokynov Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pre školské úrady, Českú školskú inšpekciu a riaditeľa škôl, predškolských a školskách zariadení. 

Podľa zákona č. 106/1999 Sb. o slobodnom prístupe k informáciám:

a) podľa § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informácie o  Príspevková organizácia Mateřská škola Brno, príspevková organizácia, okres Brno, Nové sady 18, 602 00 Brno (body 1-17),

b) podľa § 5 odst. 3 citovaného zákona - prehľad žiadostí o poskytnutí informácií a prehľad informácií, ktoré na základe nich boli poskytnuté žiadateľom (bod 18)

1. Oficiálny názov organizácie

Materská škola Brno, príspevková organizácia, okres Brno, Nové sady 18, 602 00 Brno

2. Dôvod a spôsob založenia

Zriaďovateľ: obec Brno 602 00, 

Škola je zaregistrována v Registry škôl MŠMT s RED_IZO: 123456789                        

IČ: 123456789

webové stránky www.skolka.cz

Zriaďovacia listina je uložená a k nahľiadnutiu v kancelárii riaditeľky školy.

Riaditeľka plní úlohy vedúceho organizácie a je oprávnená jednať vo všetkých veciach menom organizácie.

RIaditeľka zastupuje organizáciu samostatne. Právomoc a pôsobnosť riaditeľa školy vymedzuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (školský zákon). Škola je súčásťou výchovne vzdelávacej sústavy a je zaradená do siete škôl a školských zariadení ČR.

Je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá vystupuje svojím menom v právnych vzťahoch a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v súladu so zriaďovacou listinou.

3. Organizačá štruktúra

Organizačné zložky školy:

Organizácia vykonáva činnosť materskej školy. Hlavným cieľom výuky je kvalitná a zodpovedná príprava detí na vstup do základnej školy.

 • Materská škola  - Nové sady 18, 1234 56 Brno
 • Školská jedáleň – Nové sady 18, 1234 56 Brno

Riaditeľ:

Tomáš Malý

Kontakty školy: skolka@inpage.cz

4. Kontaktné spojenie  

4.1  Kontaktná poštová adresa           

Príspevková organizácia MŠ Brno, Nové sady 18, 1234 56 Brno,                              

4.2.  Adresa pre osobnú návštevu 

MŠ Brno, Nové sady 18, 1234 56 Brno, 

4.3   Úradné hodiny                               

Po tel. dohode

4.4   Telefónné čísla                              

 • MŠ 1. trieda +420123456789
 • MŠ 2. trieda +420123456789        
 • Riaditeľ školy +420123456789

4.5   Adresa internetovej stránky: www.skolka.cz  

4.6   Adresa e-podatelne: skolka@inpage.cz

 4.7.   Ďalšie elektronické adresy: dátové schránky – 123abc

5. Bankové spojenie, číslo účtu

 • ČSOB – 12-3456789/0300  

6. Identifikačné číslo (IČ)

123456789

7. Dokumenty      

7.1  Register škôl:           

Dátum zápisu do registra škôl:        11.9.2021

Dátum zahájenia činnosti:                   1.1.2022

7.2  Dokumenty školy: 

Školský poriadok                

8. Daňové identifikačné číslo (DIČ)

Škola nie je plátcom DPH

9. Žiadať o informácie je možné

 • Osobne v kancelárii riaditeľa školy
 • Telefonicky na +420 123 456 789

Pokiaľ nie je žiadateľovi na ústne (osobne či telefonicky) podanú žiadosť informácia poskytnutá alebo nepovažuje žiadateľ informáciu takto poskytnutú za dostačujúcu, je potrebné podať žiadosť písomne.Formulář písemné žádosti můžete doručit:

 • elektronicky
  • dátovou schránkou  123abc
  • e-mailom na adresu skolka@inpage.cz 
 • poštou na adresu MŠ Brno, Nové sady 18, 602 00

Zo žiadosti musí byť patrné, ktorému subjektu je určená a kto ju podal. Ak neobsahuje žiadosť tieto údaje, žiadosť sa odloží.

10. Príjem žiadostí a ďalších podaní

 • Osobne v kancelárii riaditeľa školy
 • Telefonicky na čísle na +420 123 456 789
 • Elektronicky 
  • dátovou schránkou  1123abc
  • e-mailom na adresu  skolka@inpage.cz
 • Poštou na adresu MŠ Brno, Nové sady 18, 602 00

11. Opravné prostriedky

Opravné prostriedky je možné podávať písomne:

Osobným podaním 
v kancelárií školy MŠ Brno, Nové sady 18, 602 00

Poštou
 na adresu MŠ Brno, Nové sady 18, 602 00

Dátovou schránkou: 123abc

Opravné prostriedky proti rozhodnotiu vydaným školským zariadením sa podávajú v lehotách a spôsobom stanoveným zvláštnymi predpismi. Vo vydaných správnych rozhodnutiach je uvedené poučenie o odvolaní, ktoré v konkrétnom prípade stanoví postup odvolávateľa pri podaní odvolania. Väčšinou je možné opravný prostriedok podať do 15 dní odo dňa dorušenia rozhodnutia, pokiaľ nie je v rozhodnutí alebo právnym predpisom stanovené inak.

12. Formuláre

Nemáme

13. Popisy postupov, návodov pre riešenie životných situácií

Návody pre riešenie bežných životných situácií vrátane potrebných formulárov alebo ich vzorov nájdete tu:

 • Stránky Ministerstva školstva:  www.msmt.cz
 • Stránky Ministerstva vnútra: www.mvcr.cz
 • konkrétne životné situácie ti Portál verejnej správy:http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Predpisy

Prehľad najdôležitejších predpisov, podľa ktorých Príspevková organizácia MŠ Brno, Nové sady 18, 602 00 jedná a rozhoduje.

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vydané právní předpisy - vyhlášky
 • Vyhlášky MŠMT - www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky
 • www.rvp.cz

15. Úhrady za poskytovanie informácii

Sadzobník úhrad nebol školou vydaný

16. Licenčné zmluvy

Nie sú

17. Výročné správy podľa zákona 106/1999SB

Príspevková organizácia MŠ Brno, Nové sady 18, 602 00, ako povinný subjekt podľa zákona č.106/1999 Sb., o slobodnom prístupe k informáciám, v platnom znení (ďalej len zákon), v súladu s ustanovením § 18 zákona predkladá ku zverejňovaní následujúce údaje, ktoré sa týkajú jeho činnosti v oblasti poskytování informácií podľa zákona č. 106/1999 Sb., v platnom znení.

V súlade so zákonon poskytuje žiadateľom informáciu na základe ich žiadosti.

 • Výročná zpráva  2018/2019
 • Výročná zpráva 2019/2020
 • Výročná zpráva 2020/2021